P�nar Moda Tekstil San. Tic. Ltd. Sti. 2014
  PINAR MODA, i�inde ya�ad���m�z �a��n h�zla de�i�en teknolojisini kullanarak, m��terilerinin ihtiya�lar�na cevap verecek �r�n�n s�ratle yarat�lmas�n� ve �retimin hi�bir a�amas�nda kaliteden �d�n vermemeyi hedef belirlemi�tir.
    Her t�rl� bay ve bayan olarak, giyim imalat� ve ihracat� yapmaktay�z.
    Bu hedefler do�rultusunda kendini s�rekli geli�tirip yenileyen PINAR MODA'n�n web sitesine ho� geldiniz!